امیرعبداللهیان: تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست

امیرعبداللهیان: تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید اقدامات عملی خود را بی وقفه آغاز و قدری از دیوار بی اعتمادی را ترمیم کند.

0 بازدید