2200 تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد

2200 تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد

مدیرکل شرکت غله وخدمات بازرگانی گلستان گفت: در روزهای اخیر دو هزار و 200 تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.

0 بازدید