سپاه در تقویت فرهنگ بیمه اجتماعی روستاییان مازندران تلاش می‌کند

سپاه در تقویت فرهنگ بیمه اجتماعی روستاییان مازندران تلاش می‌کند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به کاهش فقر و تبعیض بین جامعه شهری و روستایی استان، گفت: سپاه در تقویت فرهنگ بیمه اجتماعی روستاییان مازندران تلاش می‌کند.

0 بازدید