58 هزار خانوار روستایی در کردستان فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند

58 هزار خانوار روستایی در کردستان فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کردستان گفت: 58 هزار خانوار در رنج سنی 18 تا 50 سال ساکن روستا و فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند

0 بازدید