افزایش صادرات تسلیحات آلمان به عربستان و ترکیه

افزایش صادرات تسلیحات آلمان به عربستان و ترکیه

آلمان بر میزان صادرات تجهیزات نظامی خود به کشورهایی مانند عربستان و ترکیه در سال گذشته به شکل محسوسی

0 بازدید