رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت پایان یافت

رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت پایان یافت

سخنگوی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با بیان این که به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یاف

0 بازدید