شکایت لبنان از اسرائیل در شورای امنیت

شکایت لبنان از اسرائیل در شورای امنیت

شورای عالی دفاع لبنان از تصمیم خود مبنی بر شکایت از رژیم صهیونیستی به دنبال تحرکات این رژیم در مرزها

0 بازدید