عذرخواهی سندرز از «وجود آزار جنسی در کارزار ۲۰۱۶»

عذرخواهی سندرز از «وجود آزار جنسی در کارزار ۲۰۱۶»

سناتور برنی سندرز از کارکنان زن ستاد انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود بابت اتهام‌های مربوط به بدرفتاری جنسی کا

0 بازدید