دلیل حذف موازی کاری آماری

دلیل حذف موازی کاری آماری

دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات قانونی دلیل حذف موازی کاری آماری را توضیح داد.

0 بازدید