شهید محمد فاضل امید آینده سپاه و جنگ بود

شهید محمد فاضل امید آینده سپاه و جنگ بود

دی ماه سال 59 بود که شهید محمد فاضل در دشت‌ جفیر با نیروی عظیمی از دشمن مواجه و با دفاع در مقابل با تانک های دشمن ‌به ‌فیض‌ ‌شهادت‌ نائل ‌آمد.

0 بازدید