ایلام| آمریکا در برابر استقامت ایران زانو زده است

ایلام| آمریکا در برابر استقامت ایران زانو زده است

امام جمعه ایلام با بیان اینکه آمریکا به هر جا ورود کرده با شکست مواجه شده است گفت: آمریکا در برابر استقامت ایران زانو زده است.

0 بازدید