حکم زندان آل خلیفه برای 167 شهروند بحرینی

حکم زندان آل خلیفه برای 167 شهروند بحرینی

دادگاهی در بحرین صد و شصت و هفت شهروند را به زندان محکوم کرد.

0 بازدید