پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی تصویب شد

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی تصویب شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان گفت: پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی تصویب ش

0 بازدید