فعالیت سامانه بارشی تا جمعه در آذربایجان غربی تداوم دارد

فعالیت سامانه بارشی تا جمعه در آذربایجان غربی تداوم دارد

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا ظهر جمعه در استان تداوم دارد

0 بازدید