کشف احشام قاچاق میلیاردی در شهرستان قوچان

کشف احشام قاچاق میلیاردی در شهرستان قوچان

با توقیف یک دستگاه تریلر کشنده ، ۱۰۹راس بره قاچاق در قوچان کشف و ضبط شد.

0 بازدید