وزرای کشاورزی و نیرو به مجلس می آیند

وزرای کشاورزی و نیرو به مجلس می آیند

رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه حجم بارش‌ها در سیل

0 بازدید