سربازان حافظان امنیت، آرامش و تمامیت ارضی کشور هستند

سربازان حافظان امنیت، آرامش و تمامیت ارضی کشور هستند

معاون هماهنگ‌کننده ناجا با اشاره به برگزاری جشنواره جوان سرباز گفت: امروز نقش برجسته سربازان وظیفه نیروهای مسلح در تأمین امنیت، آرامش، دفاع از تمامیت ارضی، جان، مال و ناموس کشور برهیچ کسی پوشیده نیست.

0 بازدید